Câu lệnh nào được sử dụng để tạo bảng? 

Câu lệnh nào được sử dụng để tạo bảng? 

A. CREATE TABLE table_name (column_name column_type);

B. CREATE table_name (column_type column_name);

C. CREATE table_name (column_name column_type);

D. CREATE TABLE table_name (column_type column_name);

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: