Câu lệnh nào được sử dụng để chọn CSDL? 

Câu lệnh nào được sử dụng để chọn CSDL? 

A. $mysqli=select_db(‘databasename’);

B. mysqli=select_db(‘databasename’);

C. mysqli->select_db(‘databasename’);

D. $mysqli->select_db(‘databasename’);

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: