Câu lệnh nào được dùng để xóa 1 database trong MySQL

Câu lệnh nào được dùng để xóa 1 database trong MySQL

A. mysql_drop_database

B. mysql_drop_entiredb

C. mysql_drop_db

D. mysql_drop_dbase

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: