Câu lệnh nào đúng thực hiện việc gọi một script từ bên ngoài có tên là xxx.js?

Câu lệnh nào đúng thực hiện việc gọi một script từ bên ngoài có tên là xxx.js?

 

 

 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: