Câu lệnh nào để tạo ra database “student”

Câu lệnh nào để tạo ra database “student”

A. CREATE ?I student

B. CREATE DATABASE student

C. DATABASE /student

D. DATABSE student

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: