Câu lệnh lặp For trong JavaScript có dạng nào sau đây?

Câu lệnh lặp For trong JavaScript có dạng nào sau đây?

A.  for (biến = Giá trị đầu; Điều kiện; Giá trị tăng)

B. for (biến = Giá trị đầu; Giá trị tăng; điều kiện)

C. for (biến = Điều kiện; Giá trị tăng; Giá trị cuối)

D. Tất cả các dạng trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: