Câu lệnh khai báo biến : int i,j và float x,y; các phép gán dưới đây phép gán nào sai:

Câu lệnh khai báo biến : int i,j và float x,y; các phép gán dưới đây phép gán nào sai:

A. x = Float.parseFloat(“0.123”);

B. i = Integer.parseInteger(“123”);

C. y = Float.parseFloat(“123”);

D. j = Integer.parseInt(“123”);

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: