Câu hỏi nào có liên quan đến phân tích thiết kế?

Câu hỏi nào có liên quan đến phân tích thiết kế?

A. Thời gian hoàn thành dự án có đủ không?

B. Làm thế nào chuyển thiết kế dữ liệu logic sang thiết kế dữ liệu vật lý?

C. Các xử lý nào được tiến hành và các thông tin chi tiết liên quan?

D. Đâu là phạm vi của hệ thống phần mềm?

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: