Cấu hình nào có đặc điểm “các nút sử dụng chung một đường truyền vật lý”?

Cấu hình nào có đặc điểm “các nút sử dụng chung một đường truyền vật lý”?

A. Tree

B. Loop

C. Ring

D. Complet

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: