CASE là từ viết tắt của:

CASE là từ viết tắt của:

A. Cost Aided Software Engineering

B. Computer Aided Software Engineering

C. Control Aided Software Engineering

D. Computer Analyzing Software Engineering

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: