Card mạng được coi như là thiết bị ở tầng nào trong mô hình OSI:

Card mạng được coi như là thiết bị ở tầng nào trong mô hình OSI:

A. Physical

B. Data Link

C. Network

D. Transport

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: