Cấp trên cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới, đã làm thủ tục chuyển tiền qua TK tiền gửi ngân hàng kho bạc nhưng chưa nhaanj được giấy báo Nợ, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào lầ đúng?

Cấp trên cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới, đã làm thủ tục chuyển tiền qua TK tiền gửi ngân hàng kho bạc nhưng chưa nhaanj được giấy báo Nợ, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào lầ đúng?

A. Nợ TK 112: 50.000 / Có TK 113: 50.000

B. Nợ TK 113: 50.000 / Có TK 112: 50.000

C. Nợ TK 113: 50.000 / Có Tk 341: 50.000

D. Nợ TK 113: 50.000 / Có TK 342: 50.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng