Cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp lên để hình thành các quỹ của đơn vị kế toán ghi:

Cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp lên để hình thành các quỹ của đơn vị kế toán ghi:

A. Bên nợ TK chênh lệch thu chi chưa xử lý (421)

B. Bên có TK các quỹ (431)

C. Bên nợ TK thanh toán nội bộ (342)

D. (b) và (c)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng