Cấp Network trong OSI v cấp IP trong Internet tương đương nhau vì:

Cấp Network trong OSI v cấp IP trong Internet tương đương nhau vì:

A. Cung cung cấp dịch vụ gởi nhận thông tin giữa hai máy bất kỳ

B. Cung cung cấp dịch vụ gởi nhận thông tin tin cậy

C. Có thể hiểu v giao tiếp với nhau

D. Cả ba câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: