Cấp kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước cho đơn vị cấp dưới bằng nguyên vật liệu, trị giá 50.000, kế toán (dơn vị cấp trên) ghi như thế nào là đúng?

Cấp kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước cho đơn vị cấp dưới bằng nguyên vật liệu, trị giá 50.000, kế toán (dơn vị cấp trên) ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 312: 50.000 / Có TK 152: 50.000

B. Nợ TK 635: 50.000 / Có TK 152: 50.000

C. Nợ TK 341: 50.000 / Có TK 152: 50.000

D. Nợ TK 336: 50.000 / Có TK 152: 50.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng