Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi kế toán ghi:

Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi kế toán ghi:

A. Bên nợ TK kinh phí cấp cho cấp dưới (341)

B. Bên có TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc (112)

C. Bên nợ TK chi sự nghiệp (661)

D. (a) và (b)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

A. Bên nợ TK kinh phí cấp cho cấp dưới

B. Bên nợ TK chi sự nghiệp

C. Bên nợ TK 461

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng