Cấp bậc điều khiển thể hiện:

Cấp bậc điều khiển thể hiện:

A. Thứ tự quyết định

B. Việc tổ chức của các module

C. Sự lặp lại của những hoạt động

D. Sự tuần tự của các tiến trình

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: