Cần thêm tiền tố nào để các thuộc tính CSS3 hoạt động trên trình duyệt Mozilla Firefox cũ?

Cần thêm tiền tố nào để các thuộc tính CSS3 hoạt động trên trình duyệt Mozilla Firefox cũ?

A.  -webkit- 

B. -moz- 

C. -o- 

D. -gecko- 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Cần thêm tiền tố nào để các thuộc tính CSS3 hoạt động trên trình duyệt Mozilla Firefox cũ?

Cần thêm tiền tố nào để các thuộc tính CSS3 hoạt động trên trình duyệt Mozilla Firefox cũ?

A.  -webkit- 

B. -moz- 

C. -o- 

D. -gecko- 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: