Căn cứ vào quyết định sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng, mua sắm TSCĐ, kế toán kết chuyển nguồn vốn như sau:

Căn cứ vào quyết định sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng, mua sắm TSCĐ, kế toán kết chuyển nguồn vốn như sau:

A. Nợ TK 441, 414/ Có TK 211

B. Nợ TK 441, 414/ Có TK 411

C. Nợ TK 411/ Có TK 414, 441

D. Nợ TK 211/ Có TK 411

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng