Căn cứ vào chất lượng của từng loại mạng và chức năng của các lớp giao thức, ta phân các lớp giao thức tương ứng với các loại mạng như sau:

Căn cứ vào chất lượng của từng loại mạng và chức năng của các lớp giao thức, ta phân các lớp giao thức tương ứng với các loại mạng như sau:

A. Loại A: lớp 0, 1

B. Loại B: lớp 2, 3

C. Loại C: lớp 0, 1, 2, 3, 4

D. Loại A: lớp 0, 2

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Căn cứ vào chất lượng của từng loại mạng và chức năng của các lớp giao thức, ta phân các lớp giao thức tương ứng với các loại mạng như sau:

Căn cứ vào chất lượng của từng loại mạng và chức năng của các lớp giao thức, ta phân các lớp giao thức tương ứng với các loại mạng như sau:

A. Loại A: lớp 0, 1

B. Loại B: lớp 1, 3

C. Loại C: lớp 0, 1, 2, 3, 4

D. Loại A: lớp 1, 2

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: