Câu lệnh sử dụng toán tử and trả về kết quả TRUE khi nào?

Câu lệnh sử dụng toán tử and trả về kết quả TRUE khi nào?

A. Cả hai toán hạng đều là TRUE.

B. Cả hai toán hàng đều là FALSE.

C. Một trong hai toán hạng là TRUE.

D. Toán hạng đầu tiên là TRUE.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: