Câu lệnh nào cho phép trả về phần tử đầu tiên trong mảng và xóa phần tử đó khỏi mảng?

Câu lệnh nào cho phép trả về phần tử đầu tiên trong mảng và xóa phần tử đó khỏi mảng?

A. Pop

B. Push

C. Reverse

D. Shift

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: