Câu lệnh khai báo chuẩn cho cách main như thế nào?

Câu lệnh khai báo chuẩn cho cách main như thế nào?

A. public static void main(String[] a) {}

B. public static int main(String args) {}

C. public static main(String[] args) {}

D. public static final void main(String[] args) {}

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: