Cách viết câu lệnh IF nào sau đây là đúng?

Cách viết câu lệnh IF nào sau đây là đúng?

A. if (i == 5)

B. if i == 5 then

C. if i = 5 then

D. if i = 5

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Cách viết câu lệnh IF nào sau đây là đúng?

Cách viết câu lệnh IF nào sau đây là đúng?

A. if i = 5 then

B. if (i == 5)

C. if i == 5 then

D. if i = 5

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: