Cách tốt nhất để đưa tới việc xem xét việc đánh giá yêu cầu là:

Cách tốt nhất để đưa tới việc xem xét việc đánh giá yêu cầu là:

A. Kiểm tra lỗi mô hình hệ thống

B. Nhờ khách hàng kiểm tra yêu cầu

C. Gởi họ tới đội thiết kế và xem họ có sự quan tâm nào không

D. Dùng danh sách các câu hỏi kiểm tra để kiểm tra mỗi yêu cầu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: