Cách nào tạo một hàm trong JavaScript?

Cách nào tạo một hàm trong JavaScript?

A. function:myFunction()

B. function = myFunction()

C. function myFunction()

D. Cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: