Cách nào để thêm một comment nhiều dòng trong JavaScript?

Cách nào để thêm một comment nhiều dòng trong JavaScript?

A. /*Đây là một comment trên nhiều dòng*/

B. //Đây là một comment trên nhiều dòng//

C.

D. Cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: