Cách nào để làm tròn 7.25 tới số nguyên gần nhất trong JavaScript?

Cách nào để làm tròn 7.25 tới số nguyên gần nhất trong JavaScript?

A.  rnd(7.25)

B. round(7.25)

C. Math.round(7.25)

D. Math.rnd(7.25)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: