Cách nào bạn có thể mở một liên kết trong một tab mới hoặc một cửa sổ mới?

Cách nào bạn có thể mở một liên kết trong một tab mới hoặc một cửa sổ mới?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: