Cách khai báo mảng nào trong JavaScript là đúng?

Cách khai báo mảng nào trong JavaScript là đúng?

A. var colors = 1 = (“red”), 2 = (“green”), 3 = (“blue”)

B. var colors = [“red”, “green”, “blue”]

C. var colors = (1:”red”, 2:”green”, 3:”blue”)

D. var colors = “red”, “green”, “blue”

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: