Cách khai báo hàm nào sau đây là đúng?

Cách khai báo hàm nào sau đây là đúng?

A.   { Khối lệnh }

B. (Tham số 1, Tham số 2,..) { Khối lệnh }

C. (Tham số 1, Tham số 2,..) { Khối lệnh }

D. : (Tham số 1, Tham số 2,..) { Khối lệnh }

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: