Cách khai báo biến nào sau đây là đúng?

Cách khai báo biến nào sau đây là đúng?

A.   ;

B. : ;

C. = ;

D. Tất cả đầu không đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: