Cách đặt tên nào sau đây là sai?

Cách đặt tên nào sau đây là sai?

A. 2word

B. *word

C. main

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: