Cách đặt tên nào sau đây là không chính xác?

Cách đặt tên nào sau đây là không chính xác?

A. final

B. dem

C. _final

D. $final

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Cách đặt tên nào sau đây là không chính xác?

Cách đặt tên nào sau đây là không chính xác?

A.  _final

B. dem

C. final

D. $final

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: