Các ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và công ty kiểm toán bao gồm ý kiến nào là chủ yếu?

Các ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và công ty kiểm toán bao gồm ý kiến nào là chủ yếu?

A. Ý kiến chấp nhận toàn bộ

B. Ý kiến chấp nhận từng bộ phận

C. Ý kiến từ chối và ý kiến trái ngược

D. Tất cả các ý kiến trên trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng