Các Web client thường được gọi là gì?

Các Web client thường được gọi là gì?

A. Netscape Navigator

B. Browers

C. Mosaic

D. HTML interpreter (trình thông dịch HTML)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: