Các trình duyệt thường áp dụng tính năng của toàn bộ tag cho tới phần tag…

Các trình duyệt thường áp dụng tính năng của toàn bộ tag cho tới phần tag…

A. Quit

B. Closing

C. Exit

D. Anti

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: