Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách (client) có thể tìm thấy trong mạng nào?

Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách (client) có thể tìm thấy trong mạng nào?

A. Client/Server

B. Ethernet

C. Peer to Peer

D. LAN

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: