Các thông số đặc trưng của đường truyền là gì?

Các thông số đặc trưng của đường truyền là gì?

A. Giải thông, độ nhiễu điện từ, độ suy hao, thông lượng

B. Thông lượng, độ nhiễu điện từ, độ suy hao và lưu lượng

C. Độ nhiễu điện từ, độ suy hao, thông lượng và từ trường

D. Độ suy hao, độ nhiễu điện từ, thông lượng và kích thước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: