Các thẻ Tag trong HTML buộc phải viết hoa

Các thẻ Tag trong HTML buộc phải viết hoa

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: