Các thành phần tạo nên mạng là:

Các thành phần tạo nên mạng là:

A. Máy tính, hub, switch

B. Network adapter, cable

C. Protocol

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Các thành phần tạo nên mạng là?

Các thành phần tạo nên mạng là?

A. Máy tính, hub, switch

B. Network adapter, cable

C. Protocol

D. Tất cả đều đúng 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: