Các thành phần cơ bản của Table

Các thành phần cơ bản của Table

A. Rows, Columns, Cells

B. Rows, Columns, Width.

C. Rows, Columns, Border

D. Rows, Columns, Cell spacing, Cell padding.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: