Các templates trong Dreamweaver được lưu với phần mở rộng là gì?

Các templates trong Dreamweaver được lưu với phần mở rộng là gì?

A. css

B. dwt

C. html

D. swf

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Các templates trong dreamweaver được lưu với phần mở rộng là gì?

Các templates trong dreamweaver được lưu với phần mở rộng là gì?

A.  Css

B. Dwt

C. Html

D. Swf

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: