Các tình huống bất thường trong quá trình IP hoạt động được giao thức nào thống kê và báo cáo:

Các tình huống bất thường trong quá trình IP hoạt động được giao thức nào thống kê và báo cáo:

A. RIP

B. ICMP

C. RIP và ICMP

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: