Các quy tắc điều quản việc truyền thông máy tính được gọi là?

Các quy tắc điều quản việc truyền thông máy tính được gọi là?

A. Các giao thức

B. Các dịch vụ

C. Các hệ điều hành mạng

D. Các thiết bị mang tải

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: