Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào: 

Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào: 

A. Transport

B. Network

C. Application

D. Presentation

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong các tầng sau đây?

Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong các tầng sau đây?

A. Transport

B. Network

C. Application

D. Presentation

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: