Các protocol TCP và UDP hoạt động ỏ tầng nào?

Các protocol TCP và UDP hoạt động ỏ tầng nào?

A. Transport

B. Network

C. Application

D. Presentation

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: