Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán là:

Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán là:

A. Kiểm tra, quan sát.

B. Thẩm tra và xác nhận.

C. Phân tích, đánh giá.

D. Tất cả các nội dung trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng