Các nội dung nào trong các nội dung sau phải được phản ánh trong báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính?

Các nội dung nào trong các nội dung sau phải được phản ánh trong báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính?

A. Các thông lệ, chuẩn mực kiểm toán được áp dụng

B. Ý kiến nhận xét của kiểm toán viên về báo cáo tài chính

C. Ngày và chữ ký của kiểm toán viên

D. Tất cả các nội dung nói trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng