Các máy tính trên Internet giao tiếp với nhau thông qua giao thức gì?

Các máy tính trên Internet giao tiếp với nhau thông qua giao thức gì?

A.  IP, UDP và TCP

B. UDP và IP

C. IP và TCP

D. TCP và UDP

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: